Etiske retningslinjer


I foreningen finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling, som vi er en del af, og som er i pagt med et sundt forretningsgrundlag hos vore medlemmer. Med dette udgangspunkt er formålet med disse etiske retningslinjer at fastholde, udvikle og sikre professionelle og etiske normer hos foreningens medlemmer. Såfremt et nuværende eller kommende medlem ikke opfylder foreningens etiske retningslinjer træffer bestyrelsen i henhold til vedtægterne de fornødne beslutninger for at sikre opfyldelsen af retningslinjerne.
Grundlæggende principper

De grundlæggende principper i vore etiske retningslinjer er, at medlemmer vil:


• Bidrage til en konstruktiv kollegial tone blandt medlemmerne


• Handle med integritet


• Handle med fairness


• Overholde løfter


• Oplyse om og så vidt muligt undgå interessekonflikter


• Opretholde fortrolighed


• Undgå at skade branchen


Konstruktiv kollegial tone blandt medlemmerne


1. Foreningen står stærkest, hvis vi har en konstruktiv kollegial tone blandt medlemmerne.


2. Bestyrelsen har til opgave at sikre dette i forhold til nuværende og kommende medlemmer.


Handle med integritet

3. Medlemmerne driver forretning på en ansvarlig måde.


4. Medlemmerne vil overholde lovgivningen samt anden regulering, herunder andre etiske retningslinjer et medlem er omfattet af.


5. Investerende medlemmer vil arbejde for, at deres ledelsesmedlemmer, medarbejdere, rådgivere, porteføljeselskaber etc. er bekendt med nærværende etiske retningslinjer.


6. Medlemmer vil undlade at medvirke til, at andre medlemmer overtræder nærværende retningslinjer.

Handle med fairness

7. Hvis et medlem begår fejl, skal medlemmet søge at rette fejlen og tilstræbe, at fejlen ikke gentager sig.


8. Ekstern kommunikation skal være retvisende.


Overholde løfter


9. Medlemmerne vil alene afgive løfter, herunder ikke-juridisk bindende løfter, som medlemmet realistisk set forventer at kunne overholde, ligesom medlemmerne vil tilstræbe at overholde allerede afgivne løfter.


Oplyse om interessekonflikter

10. Medlemmerne vil vurdere deres habilitet i alle forhold. Såfremt en interessekonflikt eller mulig interessekonflikt foreligger, vil medlemmerne loyalt oplyse herom og i øvrigt håndtere interessekonflikten eller den mulige interessekonflikt på passende vis.


Opretholde fortrolighed

11. Medlemmerne vil hemmeligholde og undlade at misbruge fortrolige oplysninger, de får kendskab til.


12. Medlemmerne vil tage passende foranstaltninger for at tilstræbe, at fortrolige oplysninger kan hemmeligholdes.


Undgå at skade branchen

13. Medlemmerne vil ikke træffe beslutninger, der er skadelige for foreningens omdømme eller omdømmet hos medlemmer.Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den 25. oktober 2021