Persondatapolitik for Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder (FBV)

Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder (FBV -

cvr. nr. 42809772) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i dette dokument.


I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager samt hvilke rettigheder, de personer oplysninger vedrører har. Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i FBV

Når du melder din virksomhed ind i FBV, er det nødvendigt, at virksomheden afgiver en række personoplysninger om bl.a. ansatte i virksomheden.

  • Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er, at få medlemskabet registreret korrekt, samt at sikre, at der er registeret de rette kontaktpersoner.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.


 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrev mv.

FBV’s medlemsvirksomheder modtager automatisk vores nyhedsbrev på den eller de e-mailadresser, der er blevet oplyst ved indmeldelsen i FBV. Andre kan have tilmeldt sig nyhedsbrevet på anden vis. 

  • Formålet med indsamlingen er at kunne levere nyhedsbreve og bringe nyheder, der er relevante for læserne og at markedsføre medlemstilbud.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

 

Videregivelse af personoplysninger

  • Personoplysninger kan i relevant omfang videregives til foreningens medlemmer og ansatte hos foreningens medlemmer samt til Dansk Erhverv og ansatte hos Dansk Erhverv. Endvidere kan personoplysninger videregives til relevante samarbejdspartnere og foredragsholdere samt øvrige relevante interessenter, myndigheder og andre aktører, som FBV er i kontakt med som led i vores politiske interessevaretagelse. Der kan også videregives personoplysninger, hvis dette følger af lovgivningen eller er et krav for at kunne leve op til en kontraktuel forpligtelse.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Generelt slettes personoplysninger, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede. Et væsentlig formål med behandlingen er at sikre bedst mulig service overfor medlemmerne. Så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at FBV kan overholde vores forpligtigelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen eller kontrakter, vil oplysninger blive opbevaret.


FBV opbevarer personoplysninger om,

  • hvilke møder og arrangementer medlemmet og medlemmets ansatte har deltaget i.
  • personnavne i referater fra møder. Referaterne opbevares i FBV’s sekretariat.
  • medlemmer og ansatte hos medlemmer, indsamlet til brug for bl.a. politisk interessevaretagelse og statistik.
  • ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der indgår i analyser mv.
  • samt personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse.

 

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne

FBV har via Dansk Erhverv vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol og adgangskoder.

 

FBV’s og Dansk Erhvervs medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

 

FBV følger Dansk Erhvervs persondatapolitik, som du kan læse her:

https://www.danskerhverv.dk/persondatapolitik/


Registreredes rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

 

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis FBV’s behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophører den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.                

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

 

Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder (FBV)

c/o Børsen

Slotsholmsgade 1

CVR-nr.: 42809772

Telefon: +4522650935

E-mailadresse: sekretariat@fbv.nu

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledninger, som du kan hente på Dansk Erhvervs hjemmeside: https://www.danskerhverv.dk/radgivning/persondata-kunder/officielle-vejledninger/

 

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du finde kontaktoplysningerne på www.datatilsynet.dk.

 

Ændringer i persondatapolitikken 

Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du kunne se versionsnumrene nedenfor.

 

Dokumentoplysning

Dette er version 1 af FBV’s persondatapolitik publiceret 1. december 2021.